Субота, 21.09.2019
Вітаємо! Гість

Приворотська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Міні-чат
Наше опитування
Яка ваша думка щодо нової реформи освіти "Нова Українська школа"
Всього відповідей: 5
Форма входу
Сьогодні
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

МК класних керівників

Методична комісія класних керівників Приворотської ЗОШ І-ІІІ ст.    виявляє творчий потенціал учителя, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в акту­алізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчаль­но - виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

Методична комісія класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій на­род, Україну, готові самовідда­но захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, де­мократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціально­го середовища.

Методичну роботу з педагогами-вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання : вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально- виховному процесі загальноосвітньої   школи І-ІІІ ступенів.

ЇЇ побудо­вано на основі системного під­ходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибо­кому вивченні та аналізі резуль­тативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів-вихователів.

Виховна година в 5 класі, класний керівник Журбенко Р. І.Планування методичної ро­боти здійснюється на діагнос­тичній основі, мета якої — ви­явлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики вра­ховуються  виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об'єднань, конферен­ціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень тео­ретичних знань класних керів­ників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність об­стоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підви­щенням рівня психологічної го­товності до педагогічної взає­модії з учнями. Саме тому здій­снюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб'єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієн­тованого виховання, впровад­ження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практи­ку роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосередже­но на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підви­щенні їхньої професійної май­стерності, створенні творчої атмосфери, морально-психо­логічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій пе­дагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширен­ню їхнього світогляду, допома­гає отримати необхідні знання для втілення інноваційних осо­бистісно зорієнтованих вихов­них технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтер­активних методик у виховний процес.

Класні керівники активно впроваджують творчу програму виховної роботи  ,,Превентивне виховання "

Під час роботи над проб­лемними питаннями в системі методичного забезпечення ос­новну увагу спрямовано на ви­конання таких завдань:

Підвищення  практичної під­готовки класних керівників до здійснення       особистісно- зорієн­тованого підходу в системі ви­ховної діяльності;

Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань        практичної   реалізації особистісно зорієнтованих ви­ховних технологій,  забезпечен­ня системності в роботі;

вироблення  в  педагогів умінь і навичок застосування науково-теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, роз­виток творчості, нового педаго­гічного мислення;

  ознайомлення та впрова­дження передового педагогіч­ного досвіду;

  впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм  роботи:  ро­льових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів  тощо.

Виховна система школи направлена на створення національної школи-прищеплення дітям любові до духовних оберегів памяті, формування в них національної свідомості, прилучення до нетлінних скарбів народної творчості.

  Однією  з  основних  проблем  у  виховній  роботі  з  учнями  є  налагодження  індивідуального  підходу  до  кожної  особистості,  розвиток  творчого  потенціалу  дитини  та  профілактична  робота,  направлена    на  правовий  аспект  у  вихованні  учнів,  схильних  до  правопорушень.  Адже  кожна  дитина -  це  особистість.  А  кожна  особистість  потребує  творчого  підходу,  великого  терпіння  і  любові  з  боку  вчителя,  вихователя.  Тільки  при  такому  підході  до  справи  є  шанс  розкрити   і  розвинути  усі  кращі  сторони  чутливої  дитячої  душі,  творчого  потенціалу  дитини.

      Робота  методичної комісії класних  керівників  спрямована  на  формування  умінь  вчителів   плідно  працювати  з  учнями,   враховуючи  інтереси  й  запити   самих  школярів,  індивідуальний  підхід  у  виховній  роботі,  охоплює  питання  планування,  організації  та  аналізу  ефективності  виховного  процесу,  різноманітних  засобів  навчання.

 ПЛАН

роботи ШМК Класних керівників Приворотської ЗОШ І-ІІІ ступенів

          

Засідання №1(вересень) 

1. Аналіз роботи методичної комісії за минулий навчальний рік.     

2. Основні завдання методичної комісії в наступному   навчальному році.

3. Ознайомлення з нормативними документами .   

4. Розгляд та затвердження роботи методичної комісії на 2010-2011 навчальний рік.

 

Робота між Засіданнями

1. Робота над створенням згуртованого і працездатного колективу учнів.

2. Проведення відкритих виховних заходів (відповідно до плану роботи МК)   

3. Постійне поновлення методичного куточка класного керівника.   

        

Засідання №2 (листопад)

 1. Про стан, систему та заходи роботи школи щодо профілактики злочинності та правопорушень (звіт класних керівників груп про порушення правил поведінки учнями та їх профілактику).   

2. Зустріч з бібліотекарем « Сучасний учень і культура читання».   

3. Заслухати і проаналізувати методичну доповідь на тему: «Традиції та інновації у виховній роботі».       

4. Аналіз проведеної виховної години  

                  

Робота між Засіданнями

1.Вивчення актуальних питань роботи класних керівників.      

2.Вдосконалення організаторських вмінь і навичок учнів.

3.Аналіз  стану відвідування учнями навчальних  занять.

4.Учень в позаурочному виховному просторі. (Спостереження)        

        

Засідання №3 (лютий)

1.Родинно - сімейне виховання як гарант становлення гармонійно розвиненої особистості (обмін досвідом класних керівників з питання про співпрацю з батьками).

2. Контроль класними керівниками умов проживання учнів соціально незахищених категорій. Аналіз роботи, обмін досвідом в цьому напрямку роботи.        

3. Заслухати і проаналізувати методичну доповідь Карачун Марії Володимирівни на тему: «Національно-патріотичне виховання учнів у системі роботи класного керівника, вихователя».      

4. Заслухати і проаналізувати методичну доповідь на тему: «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді».

5. Аналіз проведеної виховної години  

 

Робота між Засіданнями

1.Зустріч з психологом. Лекція практичного психолога для класних керівників «Вивчення агресивної поведінки учнів з метою профілактики правопорушень».         

2. Особливості роботи з «важкими» дітьми. Конфлікти та шляхи їх розв'язання.        

3. Анкетування класних керівників.      

4. Аналіз проведення батьківських зборів, обмін досвідом в цьому напрямку роботи.     

        

Засідання №4(квітень)

1. Метод проекту у вихованні учнів.     

2. Зустріч з бібліотекарем «Роль бібліотеки   у впровадженні інноваційних процесів».        

3. Заслухати і проаналізувати методичну доповідь на тему: «Години спілкування як форма організації ціннісно-орієнтованої діяльності учнів».

4. Інформація про дотримання дисципліни й порядку в школі.

5. Аналіз проведеної  виховної години    

     

Засідання №5(травень)

1.Інформація про стан відвідування учнями навчальних занять, дотримання дисципліни й порядку в школі.        

2. Зустріч з психологом. Лекція практичного психолога для класних керівників «Педагогічна взаємодія вчителя і учня».       

3. Аналіз проведеної виховної години  

4. Проведення підсумків виховної роботи за 2010-2011 навчальний рік, обмін досвідом, пропозиції по поліпшенню виховної роботи в групах.  

5.Розгляд і узгодження методичних проблем і тем доповідей та методичних розробок на 2011-2012 навчальний рік. 

        

Робота між Засіданнями

1.Контроль успішності учнів груп класними керівниками по закінченню 2-го семестру та навчального року.   

2. Організація проведення профорієнтаційної роботи в школі.Поточний час в Приворотті
Пошук

Новини сайту
Реклама
Допоможемо разом
Вернись живим

Вернись живим
***Погода***
Погода в Україні

Zhurbenko Ruslan © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz